Politica de confidentialitate

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal     Societatea Lumiere Beauty Services SRL, având sediul social în B-dul Pipera, nr. 1, bl 5, et. 1, apt. 20, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/6850/5.10.2022, având codul unic de înregistrare 44509635, în calitate de operator, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de client. Societatea prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 2 de mai jos pentru următorul/următoarele scop(uri), pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scop Temei legal
1 Furnizarea de servicii de îngrijire și înfrumusețare Relații contractuale
2 Marketing Interes legitim
3 Servicii de pregătire profesională Relații contractuale
 1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopul specificat mai sus sunt cele obținute de la persoana vizată și sunt nume și prenume, vârsta, ocupație, adresa, date de contact, date de sănatăte necesare pentru procedurile folosite.

Scop Categorii de date prelucrate
1 Furnizarea de servicii de îngrijire și înfrumusețare Nume și prenume, vârsta, ocupație, adresa, date de contact, date de sănătate necesare pentru procedurile folosite
2 Marketing Nume și prenume, datele din profilul public al site-urilor de socializare, prin site-uri de socializare
3 Servicii de pregătire profesională Nume și prenume, date de contact, opțiuni de pregătire, ocupație, adresă
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea nu utilizează serviciile altor parteneri contractuali. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi autorități sanitare, din domeniul protecției consumatorilor sau fiscale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). Dacă va fi cazul, vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

 1. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va avea un interes legitim (de exemplu implicarea într-o situație litigioasa sau posibil litigioasa, investigație sau proceduri legale) sau va avea o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens și datele vor fi stocate cât timp va fi necesar pentru ca societatea să își protejeze drepturile legale. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop Durată
1 Furnizarea de servicii de îngrijire și înfrumusețare Pe durata relației contractuale și 3 ani după aceea
2 Marketing La fiecare 3 ani se actualizează lista de contacte
3 Servicii de pregătire profesională Pe durata relației contractuale și 3 ani după aceea
 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterge în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora. Totuși, daca Societatea are un interes legitim de a le pastra (cum ar fi implicarea într-o situație litigioasa sau investigație), datele respective vor continua să fie păstrate și folosite până la finalizarea respectivei situații.

 1. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia
[Notă PF: Conținutul prezentei secțiuni va fi păstrat dacă datele au fost obținute de la persoana vizată. În acest caz, persoana vizată va fi informată dacă furnizarea datelor reprezintă o obligație contractuală, legală sau o obligație necesară pentru a încheia un contract, dacă există o obligație pentru persoana vizată de a furniza datele, precum și consecințele potențiale în cazul unui refuz.] Datele cu caracter personal prevăzute în Secțiunea 1 la scopurile 1 și 3 reprezintă o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru a se putea desfășura acea relație contractuală. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, Societatea nu va putea presta serviciile respective.

 1. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă fizica: Str. Răspântiilor, nr. 17, et.2, apt. 2, sect. 2, București sau prin e-mail la office@ivabrows.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă exercitati dreptul de opoziție cu privire la scopurile de marketing, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonează-te” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

 1. Reprezentantul Societății

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către reprezentantul Societății, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: Luminița Ivanici, tel. 0746198398, e-mail: office@ivabrows.ro.

Meniu